25 Ιανουαρίου 2013

«ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» υποδειγμα

 ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΣΥΖΥΓΩΝ
ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ με ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ  ΔΙΑΖΥΓΙΟ


Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την ....., μηνός ..........., έτους ..........., μεταξύ των κάτωθι υπογραφόντων εν’ διαστάσει συζύγων, ήτοι αφενός (α) του ...........................,  του ..................  και της .................., κατοίκου ..................,  κατόχου του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ.: .................., Εκδ. Αρχή: .................., ημερ. έκδ.: .................. και αφετέρου (β) της ..................,  του .................. και της .................., κατοίκου ..................,  κατόχου του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ.: .................., Εκδ. Αρχή: .................., ημερ. έκδ.: .................., αμφότεροι παριστάμενοι στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (κατ’ άρθ. 1441ΑΚ ως ισχύει) μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, .................., κατοίκου ..................,  οδός .................., αρ. ...., συμφωνούνται από κοινού και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά ρητώς τα εξής:

Οι ώδε συμβαλλόμενοι, την .... του μηνός .................. του έτους .................., ημέρα .................. και ώρα .... τελέσαμε νόμιμο πολιτικό Γάμο στο Δημαρχείο του Δήμου .................., στην ..................,  για τον οποίο είχε συνταχθεί και η υπ’ αριθμ. ..................Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Ειδικού Ληξιαρχείου του Δήμου ..................
Από τον γάμο μας αυτό αποκτήσαμε τ.. κάτωθι ....... τέκν...: .................., γεννηθ........... τ...ν  ...................

Κατά τα πρώτα έτη του έγγαμου βίου μας η συμβίωσή μας υπήρξε ομαλή και αδιατάρακτη, πλην όμως τον τελευταίο καιρό, ο γάμος μας και η έγγαμη συμβίωσή μας έχουν κλονισθεί ισχυρά και ανεπανόρθωτα από δυσάρεστα γεγονότα που δημιούργησαν έριδες και διαφωνίες μεταξύ μας.

Για τον λόγο αυτό διαπιστώσαμε ως σύζυγοι ότι δεν έχουμε πλέον κοινή επιθυμία για συμβίωση και αποφασίσαμε από κοινού να διακόψουμε την έγγαμη σχέση μας και να προχωρήσουμε στη συναινετική λύση του μεταξύ μας γάμου (κατ’ άρθ.1441ΑΚ), προς αποφυγή πιθανών ψυχικών τραυμάτων που θα προκαλούσε ιδίως στο ανήλικο τέκνο μας, ενδεχομένως μία δίκη διαζυγίου κατ’ αντιδικία.

Επειδή από την τέλεση του γάμου μας την .................. και μέχρι την σημερινή παρούσα κοινή συμφωνία μας Συναινετικού Διαζυγίου (άρθ.1441 ΑΚ), έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των έξι (6) μηνών.

ΗΔΗ με την παρούσα έγγραφη συμφωνίας μας (κατ’ άρθ. 1441 ΑΚ ως ισχύει τροποπ.), οι ώδε συμβαλλόμενοι (εν’ διαστάσει) σύζυγοι, συμφωνούμε από κοινού ρητώς στη λύση του ανωτέρω γάμου μας με έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου (άρθ. 1441 ΑΚ ως ισχύει τροποπ.).   

Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο για επικύρωση μαζί με την Αίτηση για Λύση του ανωτέρω Γάμου μας με Συναινετικό Διαζύγιο κατ’ άρθ. 1441 ΑΚ (ως ισχύει τροποπ.).

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε τρία (3) αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, όπως ακολουθεί, κάθε δε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα ακριβές αντίγραφο και το τρίτο θα κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου