ΔιάστασηΣε διάσταση ή «εν διαστάσει»

Σε περίπτωση που ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων δεν έχει λυθεί με διαζύγιο αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση, τότε αναφερόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αιτία διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού .

Οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση όταν είτε ζουν χωριστά με πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους συμβίωσης, είτε αν και κατοικούν στην κοινή τους οικογενειακή στέγη τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους να έχει την ψυχική διάθεση να απόσχει από την έγγαμη συμβίωση και να σταματάει ουσιαστικά να συμπεριφέρεται ως μέλους του ζεύγους, με αποτέλεσμα να διακόπτονται οι ψυχικοί δεσμοί που τους συνέδεαν ως εκείνη την στιγμή έτσι ώστε να υπάρχει απομάκρυνση μεταξύ των συζύγων.

Στην πρακτική αποδεικνύεται ότι οι σύζυγοι δεν ζουν πλέον μαζί. Έτσι ο σύζυγος που επιθυμεί το διαζύγιο πρέπει να αποδείξει ότι η διάσταση έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο έτη, ώστε να βγει το διαζύγιο. Να σημειωθεί ότι τα δύο χρόνια διάστασης πρέπει να έχουν συμπληρωθεί κατά την συζήτηση της υποθέσεως στο δικαστήριο και όχι κατά την άσκηση της αγωγής διαζυγίου, που γίνεται νωρίτερα. Ο σύζυγος που επιδιώκει την λύση του γάμου, ακόμα κι αν η διάσταση οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο αγωγή διαζυγίου πολύ πριν συμπληρωθούν τα δύο χρόνια διάστασης.

Οι εν διαστάσει σύζυγοι μπορούν να ζητήσουν με αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου (με ασφαλιστικά μέτρα εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος), να καθορισθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης, να διαταχθεί η μετοίκηση του άλλου συζύγου από την κοινή οικογενειακή στέγη και να ορισθούν τα κινητά πράγματα που θα λάβει αυτός για την νέα του στέγη. Επίσης μπορεί να καθορισθεί προσωρινά σε ποιον από τους εν διαστάσει συζύγους θα ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και η επικοινωνία αυτών με τον άλλο γονέα καθώς και να καθορισθεί προσωρινά η διατροφή για τα ανήλικα τέκνα τους και υπό προϋποθέσεις και για τα ενήλικα τέκνα τους, καθώς και για τον σύζυγο που αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του από την εργασία ή την περιουσία του.

Γκαντής Γεώργιος
Δικηγόρος

http://e-attorney.blogspot.com/