12 Απριλίου 2012

"Επικοινωνία τέκνου: Όταν η σύζυγος παρεμποδίζει την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο τους" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όπου η σύζυγος παρεμποδίζει την επικοινωνία του πατέρα με το κοινό τους τέκνο. Παρακάτω αναλύονται οι νομικές δυνατότητες του πατέρα για την διασφάλιση της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο.
 
Σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 1520 ΑΚ) ο γονέας μετά του οποίου δεν διαμένει,  για οποιοδήποτε λόγο, το ανήλικο τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ` αυτού επικοινωνίας. Τα σχετικά δε με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο, σε επείγουσες δε περιπτώσεις και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το ανήλικο παιδί του, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του παιδιού και στην εν γένει προσωπικότητα του και, για το λόγο αυτό, αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του, με συνέπεια, η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το παιδί του να μην μπορεί να αφαιρεθεί από το γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιοριστεί παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τούτο επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.

Έτσι εάν ο γονέας (συνήθως η μητέρα) που έχει την επιμέλεια του τέκνου,  παρεμποδίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα (συνήθως τον πατέρα), τότε ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια (π.χ. ο πατέρας) μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο, είτε με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είτε με απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία (άρθρο 681 Β` ΚΠολΔ), να απειληθεί η μητέρα που ήθελε είτε να παρεμποδίσει την επικοινωνία με το τέκνο είτε να παραβιάσει τους όρους της επικοινωνίας που έχουν τεθεί από το δικαστήριο, με χρηματική ποινή ή με προσωπική κράτηση ή και στις δύο ποινές. Με αυτό το νομικό «όπλο» μπορεί για παράδειγμα ο πατέρας να επικοινωνεί με το παιδί του όταν η μητέρα παρεμποδίζει την επικοινωνία αυτή, καθώς η αποξένωση του πατέρα από το παιδί του θα δημιουργήσει σ’ αυτό πιθανότατα ψυχολογικά προβλήματα.

Περαιτέρω μέχρι την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής καθώς η προσωρινή διαταγή εκτελείται αμέσως, δηλαδή χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προδικασίας, χωρίς απόγραφο ή κοινοποίηση αντιγράφου π.χ. στην μητέρα (καθής η εκτέλεση) ή προηγούμενη επίδοση επιταγής ή πάροδο οποιασδήποτε προθεσμίας, ενώ για την εκτέλεση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που ρυθμίζει τα σχετικά με την επικοινωνία του πατέρα στον οποίο δεν ανήκει η γονική μέριμνα ή η επιμέλεια, με το ανήλικο τέκνο, απαιτείται η προηγούμενη επίδοση επιταγής και πάροδος 24 ωρών από την επίδοσή της.

Τέλος, η μη συμμόρφωση της μητέρας με δικαστική απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο συνιστά ποινικό αδίκημα και συγκεκριμένα κατ’ άρθρο 232 Α του ποινικού κώδικα «όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του … τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Καλαποθάκη 20                  
2310271068
www.dikigorosthessalonikis.gr  

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου