22 Ιουλίου 2011

"Συνέπειες διαζυγίου στις διαπροσωπικές σχέσεις των συζύγων" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή

Οι συνέπειες διαζυγίου στις διαπροσωπικές σχέσεις των συζύγων μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
Όταν εκδοθεί δικαστική απόφαση λύσης του γάμου δεν υπάρχει υποχρέωση των συζύγων για συμβίωση και για κοινές αποφάσεις. Συνήθως η σύζυγος που έχει λάβει το επώνυμο του συζύγου κατά κανόνα λαμβάνει και πάλι το δικό της, εκτός αν επιθυμεί, επειδή για παράδειγμα έχει αποκτήσει επαγγελματική φήμη με το συζυγικό της επώνυμο να το διατηρήσει. Επίσης, παύει η ευθύνη των συζύγων κατά την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεών τους, δεν ισχύει πλέον το νομικό κώλυμα της διγαμίας και σταματάει η αναστολή της χρονικής παραγραφής των αξιώσεων του ενός συζύγου εναντίον του άλλου. Παρόλα αυτά, η εξ αγχιστείας συγγένεια που δημιουργείται εξαιτίας του γάμου μεταξύ των εξ αίματος συγγενών του ενός συζύγου με τους εξ αίματος συγγενείς του άλλου συζύγου εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση του γάμου!


Γεώργιος Γκαντής
Δικηγόρος

http://e-attorney.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου